តើកុកមានប៉ុន្មាន? How many Egrets are there?

This slideshow requires JavaScript.

កុកមួយ កុកពីរ កុកបី ទៅចាប់ត្រីបបួលកុក៤ កុកប្រាំមិនសូវស្រួលខ្លួន កុកទាំងបួនទៅបបួលកុកប្រាំមួយវិញ។ តើកុកមានប៉ុន្មាន?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: