មកលេងចូលឆ្នាំស្រុកម៉ែ

សួស្តីឆ្នាំថ្មី! ! ! 

  ពីកំពង់ចាម​ កំពង់ចិត្ត

  ចូលឆ្នាំស្រុកម៉ែ ស្រុកស្រែភក្តី មកចូលឆ្នាំថ្មី ជួបជុំញាតិមិត្ត។ ជូនពរឆ្នាំថ្មី ស្រុកស្រែស្នេហ៍ពិត បងប្អូនឆ្ងាយជិត សូមសុខសួស្តី…! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: