បុណ្យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា

អក្សរដ៏ល្អវិចិត្រនេះចង់និយាយអំពីអ្វី? ពុទ្ធបរិស័ទប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលឹកដល់ថ្ងៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រសូត្រហៅថាបុណ្យអ្វីដែរ? ? ហើយធ្វើនៅថ្ងៃណា? ? ? 


សូមលោកអ៊ុំ លោកពូ មាមីង បងប្អូន ជួយប្រាប់យកបុណ្យផងចុះណា សូមអរគុណ 🙏🙏🙏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: