សង្គមអត់ច្បាប់​តើរស់នៅយ៉ាងណា? 

 ការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលអត់ច្បាប់​  គួរឲ្យភ័យខ្លាចបីដូចរស់នៅក្នុងសង្គមសត្វកាចសាហាវ​ ខាំសុីសាច់គ្នាតាមកម្លាំង​គួរឲ្យតក់ស្លុត​ 😁

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: